Loading...
Alt
Patient's Rights and Responsibilities

PATIENT’S RESPONSIBILITIES


1.    Provide accurate and complete information which the health professionals require pertaining to my health.

Magbigay ng wasto at kumpletong impormasyon na kinakailangan ng mga manggagawang pangkalusugan at ng iba pang kinauukulan.

2.    Ensure that I fully understand all procedures and treatments before deciding on it.

Tiyak at lubos na nauunawaan ang lahat ng pamamaraan, pagsusuri at paggamot na ipinaliwanag ng mga kinauukulan bago magpasaya tanggapin ito.

3.    Accept all the consequences that have been properly explained to me.

Kusang tumatanggap ng lahat na maaring mangyari sa aking kusang pagpapasya pagkatapos na ito ay maipaliwanag ng lubos ng mga kinauukulan.

4.    Submit grievances to the proper channel provided for by the hospital management and not to resort to unwarranted publicity.
Magsusumite ng anumang hinaing sa pamunuan ng ospital upang agarang matugunan ito at iiwasang gumawa ng mga hindi akmang hakbang na makasisira sa imahe ng hospital.

5.    Inform the attending physician should I desire to seek a second opinion or to consult other physicians.

Magpaalam sa kasalukuyang sumusuring doctor kung nais kong humingi ng pangalawang opinyon mula sa ibang manggagamot bago lubusang magpasya sa aking kalagayan.

6.    Give consideration for the rights of other patients and healthcare providers by following all hospital rules and regulations concerning ethical and respect to others’ privacy.

Magbibigay ng pagpapahalaga sa mga karapatan  ng kapwa kong pasyente at kanilang tagapangalaga sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga alituntunin ukol sa karapatan ng bawat pasyente.

7.    Respect the right for privacy of the health care provider.
Gagalang sa karapatang pansarilinan ng mga kinauukulan sa ospital.

8.    Follow the prescribed and agreed treatment plan and conscientiously comply with all instructions for my benefit.

Susunod sa itinakda at pinagkasunduang pagbibigay lunas at sundin ang lahat ng alituntunin para sa aking kapakanan.

9.    Ensure that my financial obligations to my health care providers are fulfilled/settled as provided for by the contract of confinement.

Maninigurado na tutuparin ang aking pinansyal na obligasyon sa ospital ayon sa kontratang nilagdaan ko.

10.    Fully understand the coverage (scope and limitations) of my PhilHealth and/or medical benefits.

Nakakaunawa ng lubos ng kabuuang benepisyong aking PhilHealth at iba pang benepisyong medikal.

11.    Immediately inform the hospital staff if I believe that any of my rights have been violated.

Agarang ipapaalam sa kinauukulan ng ospital kung sakaling may nalabag sa aking karapatan bilang pasyente.

12.    Ensure the integrity and authenticity of my medical records. I know and understand that any false information is a criminal act under the revised Penal Code.

Maninigurado na totoo at tama ang nakalagay sa aking talaang medikal. Lubos kong mauunawaan na ang pagbibigay ng maling impormasyon ay labag sa batas at my karampatang parusa.

 

PATIENT’S RIGHTS


1.    The Patient has the right to considerate and respectful care.

Karapatan ng pasyente na masuring may paggalang, dignidad at walang pag-iimbot.

2.    The Patient has the right to know what hospital rules and regulations apply to their conduct.

Karapatan ng pasyente na malaman ang patakaran at alituntunin ng ospital.

3.    The Patient has the right to obtain information as to any relationship of their care is concerned.

Karapatan ng pasyente na kilalanin at malaman ang pangalan ng mga nangangalaga sa kanya.

4.    The Patient has the right to obtain from their physician complete current information concerning diagnosis, treatment, and prognosis in terms they can be reasonably expected to understand.

Karapatan ng pasyente na mabigyan ng sapat na impormasyon tungkol sa kanyang karamdaman, resulta ng pagsusuri at lunas ayon sa kanyang pang-unawa.

5.    The Patient has the right to every consideration of privacy concerning their own medical care program.

Karapatan ng pasyente na manatiling pribado ang anumang impormasyon tungkol sa kanyang karamdaman.

6.    The Patient has the right to expect that all communications and records pertaining to their care should be treated as confidential.

Karapatan ng pasyente na mapanatiling pribado ang anumang usapin at dokumento na may kinalaman sa kanyang karamdaman.

7.    The Patient has the right to examine and receive an explanation of their bill regardless of the source of payment.

Karapatan ng pasyente na malaman at humingi ng paliwanag tungkol sa kanyang bayarin.

8.    The Patient has the right to expect that in a hospital’s capacity, it must make reasonable response to their request for service.]

Karapatan ng pasyente na mabigyan ng maagap na serbisyo sa abot na makakaya ng pagamutan.

9.    The Patient has the right to be advised if the hospital proposes to engage in or perform human experimentation affecting their care or treatment .

Karapatan ng pasyente na mapayuhan, makibahagi o tumanggi na makilahok sa anumang pananaliksik pang medisina.

10.    The Patient has the right to receive from their physician, information necessary to give informed consent prior to the start of any procedure and/or treatment except in emergency situations.

Karapatan ng pasyente na makatanggap ng tamang impormasyon mula sa kanyang doktor upang makapagbigay ng pahintulot sa gagawing pagsusuri sa kanyang karamdaman.

11.    The patient has the right to refuse treatment to the extent permitted by law, and to be informed of the medical consequences of their action.

Karapatan ng pasyente na tumanggi sa anumang gamutan ng naayon sa batas at malaman ang maaring idulot ng kanyang pagtanggi.

12.    The patient has the right to expect reasonable, continuity of care. Further, s/he has the right to know in advance what appointment times the physicians are available and where.

Karapatan ng pasyente na mabigyang paliwanag tungkol sa tamang pangangalaga sa sarili bago makauwi at kung kailan siya maaaring bumalik sa doktor.
 

Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation respects your privacy and will keep secure and confidential all personal and sensitive information that you may provide to FEUNRMF Medical Center and/or those that FEUNRMF Institute of Medicine may collect from you ("Personal Data").

Please read carefully the FEUNRMF Privacy Statement to understand how we treat Personal Data.

Click here to read the Privacy Statement in full.